O časopise / About the journal

Časopis Studia Historica Nitriensia je spoločným projektom Scimago Journal & Country Rankkatedier histórie, archeológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý začal vychádzať v roku 1993. Do roku 2011 bola Studia Historica Nitriensia periodickým zborníkom vydávaným raz za rok. Od roku 2012 je časopisom, ktorý vychádza 2x ročne. Na jeho stránkach publikovali poprední slovenskí a zahraniční autori, ako napríklad Ivan Kamenec, Eduard Nižňanský, Roman Holec, Herta Tkadlečková, Jozef Vladár, Václav Furmánek, Jörg Konrad Hoensch, Rainer Riemenschneider, Milena Lenderová, Miroslav Hroch, Jan Rychlík, Vladimír Goněc, Alena Bartlová, Katarína Závacká, Michal Barnovský a mnohí iní. Okrem štúdií (historických, archeologických a muzeologických) obsahuje rubriky: materiály, diskusné príspevky, rozhľady, recenzie a anotácie na novú literatúru a kroniku s krátkymi správami z konferencií a zasadnutí.
Studia Historica Nitriensia je k dispozícií k štúdiu v študovni Filozofickej fakulty UKF, Hodžova 1, Nitra, prípadne na predaj v e-shope na stránke https://www.uk.ukf.sk/obchod/.

For English version please scroll down

ISSN 2585-8661 (online)

ISSN 1338-7219 (print version)

Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Adresa vydavateľa: Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra 949 74

Adresa redakcie: Katedra histórie FF UKF v Nitre, Hodžova 1, Nitra 949 01

Periodicita vydávania: 2 x ročne

Výkonní redaktori: Miroslav Palárik; Alena Mikulášová; Zuzana Hasarová

Časopis je databázovaný v:

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS);

Central and Eastern European Online Library (ceeol);

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH);

EBSCOhost;

Humanities – Sozial und Kulturgeschichte (H-Soz-u-Kult);

SCOPUS.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

The Studia Historica Nitriensia (SHN) journal is a common project of the Departments of History, Archaeology and Museology of the Faculty of Arts of the Constantine the Philosopher University in Nitra which was first issued in 1993. Until 2011, the SHN journal was a periodical collection published annually. Since 2012, it has been a journal published semiannually. Renowned Slovak and foreign authors have published on pages of this journal, e. g. Ivan Kamenec, Eduard Nižňanský, Roman Holec, Herta Tkadlečková, Jozef Vladár, Václav Furmánek, Jörg Konrad Hoensch, Rainer Riemenschneider, Milena Lenderová, Miroslav Hroch, Jan Rychlík, Vladimír Goněc, Alena Bartlová, Katarína Závacká, Michal Barnovský and many others. Besides studies (historical, archaeological or museological), it contains the following sections: materials, discussion contributions, perspectives, reviews and annotations of new literature as well as chronicle with short reports from conferences and meetings.

Studia Historica Nitriensia is available for study in the study hall of the Philosophical Faculty of CPU, Hodžova 1 in Nitra. It is also sold in the e-shop at https://www.uk.ukf.sk/obchod/.

Publisher: Constantine the Philosopher University in Nitra, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovakia

Editorial Office: Department of History, Hodžova 1, 949 01 Nitra, Slovakia

Periodocity: semiannual

Managing Editors: Miroslav Palárik; Alena Mikulášová; Zuzana Hasarová

Journal is index in:

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences(ERIH PLUS);

Central and Eastern European Online Library (ceeol);

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH);

EBSCOhost;

Humanities – Sozial und Kulturgeschichte (H-Soz-u-Kult);

SCOPUS.