2021, roč. 25, č. 1

Obsah/Contents/Inhalt

Štúdie/Articles/Studien

Authors: BENEDIKOVÁ, Lucia – MIROŠŠAYOVÁ, Elena – STEGMANN-RAJTÁR, Susanne – ILLÁŠOVÁ, Ľudmila – ŠTUBŇA, Ján
Title: Sklené koráliky doby bronzovej a halštatskej na Slovensku a stanovenie ich fyzikálnych charakteristík 

Author: ŠVECOVÁ, Adriana
Title: Historické premisy a mantinely kodifikácie občianskeho práva hmotného v Uhorsku

Authors: TELVAK, Vitalii – YANYSHYN, Bohdan
Title: „History of the Ukrainian (Ruthenian) Nation” Mykhailo Hrushevsky in Discussions at the Beginning of the XXth Century

Author: OTČENÁŠOVÁ, Slávka
Title: Svätopluk ako symbol národa a ideál občianskych cností (v učebniciach dejepisu pre základné a stredné školy vydávaných v rokoch 1918-1945) 

Authors: TIŠLIAR, Pavol – ŠPROCHA, Branislav
Title: Malé dejiny veľkých akcií: sčítanie ľudu z roku 1919

Author: RIGOVÁ, Viktória
Title: Etablovanie Zemského ústredia pečlivosti o mládež v Bratislave a jeho okresných pobočiek v medzivojnovom Československu

Materiály/Materials/Materialien

Authors: HUNKA, Ján – BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi – BELJAK, Ján 
Title: Hlinená forma na odlievanie falošných mincí z Pustého hradu vo Zvolene

Author: TANDLICH, Tomáš 
Title: Nitriansky cech murárov a jeho artikuly z roku 1724. Prameň k dejinám remesiel a cechov v meste Nitra v prvej štvrtine 18. storočia

Author: HETÉNYI, Martin
Title:  Súdny proces so starostom Nitry Františkom Mojtom v roku 1946 v materiáloch Národného súdu

Rozhľady/Horizons/Horizonte

Author: KRIŠKOVÁ, Zdena
Title: Vývojové kontexty tradičného staviteľstva (na príklade obce Hrušov)

Authors: GREGOROVÁ, Bohuslava – ČUKA, Peter
Title: Donovaly – historickogeografická analýza transformácie drevorubačsko-uhliarskych osád na stredisko cestovného ruchu v 20. storočí (do roku 1989)

Author: GABZDILOVÁ, Soňa
Title: Miesto a úlohy materských škôl na Slovensku v systéme komunistickej výchovy (1948-1953) 

Prax/Practice/Praxis

Authors: FORMANEK, Matúš – HNAT, Adam – FILIP, Vladimír
Title: Prezentácia vybraných objektov kultúrneho dedičstva vo virtuálnom múzeu – tvorba 3D objektov

Recenzie/Review/Kritik

HOCHEL, Marian. Vivant Denon a kouzlo empíru. Napoleonova hvězda, která oživuje duši. (Ján Jakubej), pp. 290-293.

BRAUDEL, Fernand. Dynamika kapitalismu. (Ján Jakubej), pp. 294-296.

SEMSEY, Viktória (ed.). National Identity and Modernity 1870 – 1945. Latin America, Southern Europe, East Central Europe. (Mária Molnárová), pp. 297-302.

Publikačná etika časopisu Studia Historica Nitriensia / Publication Ethics of the Studia Historica Nitriensia Journal / Veröffentlichung Ethik des Zeitschrifts Studia Historica Nitriensia – pp. 303-307

Pokyny pre autorov/Instructions for the authors/Hinweise für Autoren – pp. 308-312