Redakcia / Editorial board

Vedecká rada časopisu / Scientific Board of the Journal:

prof. Janka Hečková, CSc. – predsedníčka / Editor-in-chief

prof. PhDr. Noémi Beljak-Pažinová, PhD.; PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR); Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied); prof. Márta Font, DrSc. (Univerzita v Pécsi, Maďarsko); doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc. (Prešovská univerzita v Prešove); doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.; Dr. Hab. Marcin Hlebionek (Univerzita v Toruni, Poľsko); prof. PhDr. RNDr. Peter Chrastina, PhD. (Univerzita Tomáša Baťu, Zlín, Česká republika); prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.; Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (Masarykova univerzita v Brne); Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brne); prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave), prof. Eva Selecká Mârza, PhD. (Univerzita v Alba Iulii, Rumunsko); prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach); prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, Česká republika); prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave); Mgr. Aleš Vrbata, PhD. (Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Brazília); prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.

Rozšírený redakčný kruh / Extended Editorial Circle

doc. PhDr. Róbert Arpáš, PhD.; doc. Zuzana Borzová, PhD.; Mgr. Silvia Eliašová, PhD. (Ponitrianske múzeum v Nitre); doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.; doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD.; doc. Mária Hajnalová, PhD.; Mgr. Zuzana Hasarová, PhD.; PhDr. Ján Jakubej, PhD.; PhDr. Emanuel Jirkal, PhD.; doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.; Mgr. Alena Mikulášová, PhD.; Mgr. Miroslav Palárik, PhD.; Mgr. Beáta Pintérová, PhD.; PhDr. Miroslava Poláková, PhD. (Paneurópska vysoká škola), doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD.; doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD.

Výkonní redaktori / Managing Editors

Miroslav Palárik, Zuzana Hasarová, Alena Mikulášová

Jazyková redakcia/ Proofreading

Slovenský jazyk: Marián Macho/Tomáš Bánik

Adresa redakcie /Editorial Office

Katedra histórie, Hodžova 1, Nitra 949 74; Slovenská republika;

email: shnnitra@ukf.sk; Tel.: +421-37/6408396

Vydavateľ /Publisher

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra 949 74; Slovenská republika

 

Periodicita vydávania: 2 x ročne

IČO vydavateľa: 00 157 716

Evidenčné číslo MK SR: EV 4615/12

ISSN 1338-7219