Redakcia / Editorial board

Vedecká rada časopisu / Scientific Board of the Journal:

Predseda / Editor-in-chief.

Mgr. Miroslav Palárik, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)

Členovia/Members:

prof. PhDr. Noémi Beljak-Pažinová, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia);

PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D. – Muzeum Náchodska v Náchode, Česká republika (Náchod Museum, Czech Republic);

Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. – Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovensko (Institute of History of the Slovak academy of Sciences in Bratislava, Slovakia);

prof. Márta Font, DrSc. – Pécsi Tudományegyetem, Magyarország/ Univerzita v Pécsi, Maďarsko (University of Pécs, Hungary);

doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc. – Prešovská univerzita v Prešove (University of Presov, Slovakia);

prof. Janka Hečková, CSc. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia);

doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia);

Dr. Hab. Marcin Hlebionek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska/Univerzita v Toruni, Poľsko (Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland);

prof. PhDr. RNDr. Peter Chrastina, PhD. – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko (University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia);

prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia);

Mgr. Lucie Jagošová, DiS. – Masarykova univerzita v Brne (Masaryk University in Brno, Czech Republic);

Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. – Masarykova univerzita v Brne (Masaryk University in Brno, Czech Republic);

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D. – Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (Comenius University in Bratislava, Slovakia),

prof. Eva Selecká Mârza, PhD. – Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, România/Univerzita v Albe Iulii, Rumunsko („1 Decembrie 1918“ University of Alba Iulia, Romania);

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko (Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia);

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. – Historický ústav Akademie věd České republiky, Česká republika (Institute of History of the Czech Academy of Sciences, Czech Republic);

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko (University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia);

Mgr. Aleš Vrbata, PhD. – Universidade Estadual de Feira de Santana, Brazília (State University of Feira de Santana, Brazilia);

prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)

Rozšírený redakčný kruh / Extended Editorial Circle

doc. PhDr. Róbert Arpáš, PhD. – Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovensko (Institute of History of the Slovak academy of Sciences in Bratislava, Slovakia);

doc. Zuzana Borzová, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia);

Mgr. Silvia Eliašová, PhD. – Ponitrianske múzeum v Nitre, Slovensko (Ponitrian Museum in Nitra, Slovakia);

doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia);

doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia);

doc. Mária Hajnalová, PhD. – Masarykova univerzita v Brne (Masaryk University in Brno, Czech Republic);

Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia);

PhDr. Ján Jakubej, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia);

PhDr. Emanuel Jirkal, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia);

doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia);

Mgr. Vladimír Koppan, PhD. – Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre, Slovensko (Slovak Agriculture Museum in Nitra, Slovakia);

Mgr. Alena Mikulášová, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia);

Mgr. Beáta Pintérová, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia);

PhDr. Miroslava Poláková, PhD. – Gymnázium Uherské Hradiště, Česká republika (Uherske Hradiste Grammar School, Czech Republic);

doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia);

doc. PhDr. Tomáš Tandlich, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia).

 

Výkonní redaktori / Managing Editors

Miroslav Palárik, Zuzana Hasarová, Alena Mikulášová

Jazyková redakcia/ Proofreading

Slovenský jazyk: Marián Macho/Tomáš Bánik

Adresa redakcie /Editorial Office

Katedra histórie, Hodžova 1, Nitra 949 74; Slovenská republika;

email: shnnitra@ukf.sk; Tel.: +421-37/6408396

Vydavateľ /Publisher

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra 949 74; Slovenská republika

 

Periodicita vydávania: 2 x ročne

IČO vydavateľa: 00 157 716

Evidenčné číslo MK SR: EV 4615/12

ISSN 1338-7219