2023, roč. 27, č. 1

OBSAH/CONTENTS/INHALT


Štúdie a články/Articles/Studien


Author: HABAJ, Michal

Title: Sulla a jeho augurát


Author: STOKLASOVÁ, Hana

Title: Život evangeličky v Čechách na konci 18. století: obraz ženy v korespondenci tolerančních luterských kazatelů ze Slovenska


Author: FURMANIK, Martin

Title: Postavenie spišských Nemcov na konci Druhej svetovej vojny a po nej (1944 – 1948)


Authors: SÁPOSOVÁ, Zlatica – GALLOVÁ, Miroslava

Title: Zmeny v štruktúre zamestnanosti žien (Košice, 1881 – 1910)


Materiály/Materials/Materialien


Author: KOREKÁČ, Ján

Title: Epigrafická kultúra v Tekove do polovice 17. storočia


Author: HLAVA, Miloš

Title: Vznik Vládního nařízení o archeologických památkách z roku 1941 v Protektorátu Čechy a Morava


Author: ŠMÍDOVÁ, Zuzana

Title: Spotřeba alkoholických a nealkoholických nápojů v Československu na stránkách časopisů Výživa lidu a Průmysl potravin v 50. letech 20. století


Authors: SATTARNEZHAD, Saeid – PARVIN, Samad – RUYANDEZGH, Ali Mehri

Title: The localization of the ancient city of Barzand based on archaeological evidence and written historical sources


Author: SVOBODA, Stanislav

Title: Vývoj hřbitovů středních Čech a středního Zadunají jako specifického fenoménu historické kulturní krajiny na příkladech hřbitovů okresů Nymburk a Ostřihom


Rozhľady/Horizons/Horizonte


Authors: LENTNER, Csaba – HORBULÁK, Zsolt

Title: Pokusy o dosiahnutie hospodárskej nezávislosti Uhorska v 19. storočí


Author: ŠMÍD, Miroslav

Title: Svatý stolec v době světových válek 20. století. Pokus o komparaci postoje Benedikta XV. a Pia XII.


Prax/Practice/Praxis


Author: GARAIOVÁ, Jana

Title: Výstavný potenciál kachlíc (na príklade banskobystrickej kachliarskej dielne)


Authors: RYBENSKÁ, Klára – BORŮVKOVÁ, Barbora – TOMIŠKA, Ondřej

Title: Issues of 3D Virtual Collection for Smaller Institutions


Recenzie/Review/Kritik


JAKUBEJ, Ján. Príspevok k dejinám gemerského seniorátu v rokoch 1802 – 1918 (Ondrej Šály)


Kronika/Chronicle/Chronik


Publikačná etika časopisu Studia Historica Nitriensia / Publication Ethics of the Studia Historica Nitriensia Journal / Veröffentlichung Ethik des Zeitschrifts Studia Historica Nitriensia


Pokyny pre autorov/Instructions for the authors/Hinweise für Autoren