2022, roč. 26, č. 1

OBSAH/CONTENTS/INHALT

Štúdie a články/Articles/Studien


Author: BOTEK, Andrej

Title: Pribinov kostol v Nitre, jeho historický a cirkevný kontext a architektonické súvislosti


Author: STRÁNÍKOVÁ, Jana

Title: Vzdělání a výchova řemeslnických dcer v první polovině 19. století: možnosti výzkumu korespondence


Authors: ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol

Title: Povojnový súpis zásobovaných osôb na Slovensku v roku 1946


Author: OLEXÁK, Peter

Title: Politický profil kanonika Andreja Cvinčeka


Author: ŠEPTÁK, Miroslav

Title: Novinářská polemika mezi Československem a Rakouskem v červnu 1971


Materiály/Materials/Materialien


Author: MOLNÁROVÁ, Mária

Title: Zo súkromnej korešpondencie Tomáša Nádašdyho: určenie nástupníctva na českom tróne a zajatie predstaviteľov rodu Šlik


Author: JAKUBEJ, Ján

Title: Pôsobenie združenia evanjelickej mládeže – Jednoty Samuela Ormisa – v Revúcej ako významný faktor posilňovania konfesionálnej a etnickej identity miestnych dospievajúcich (I. obdobie činnosti, 1932 – 1936)


Author: MARINOVÁ, Silvia

Title: Možnosti využitia archívneho fondu ,,Únia žien Slovenska 1946 – 2005“ na účely výskumu dejín ženského hnutia


Prax/Practice/Praxis


Author: KAPUSTOVÁ, Irena

Title: Práce s učebnicí dějepisu jako historickým pramenem a formování historického vědomí školní mládeže na příkladu osobnosti Jana Husa


Author: TOMAŠOVIČOVÁ, Terézia

Title: K vybraným vlasovým ozdobám novoveku – analogická rekonštrukcia uhorskej party z lokality Ruská


Author: ŽABENSKÝ, Marián

Title: Rekonštrukcia premien podôb intravilánu v Nitrianskom Pravne prostredníctvom 3D transektov kultúrnej krajiny


Author: ŠIŠKOVÁ, Mária

Title: Reflexia na proces vzniku inscenácie Dievča vo fúriku


Recenzie/Review/Kritik


PARENIČKA, Pavol. Slovensko-maďarské storočie 1918/1920-2018/2020 v historických, historiografických, biografických a bibliografických poznámkach. (Rudolf Manik)  

ILIEVOVÁ, Ľubica – JURÍKOVÁ, Erika – LICHNER, Miloš a kol. Prvá ošetrovateľská škola v Bratislave v prizme pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža. (Jana Mišeková)

CSIBA, Balázs. Autentický protokol Bratislavskej kapituly II (1504 – 1513). [Documenta Posoniensia IV]. (Jaroslav Nemeš)