2013, roč. 17, č.1

2013-c1

Studia Historica Nitriensia, 2013, roč. 17, č. 1:

Obsah/Contents/Inhalt


Štúdie a články/Articles/Studien


Authors: Bisták Peter, Borzová Zuzana

Title: Historické mlyny v Kostolianskej kotline


Author: ĎUĎÁKOVÁ Zuzana

Title: Teória mémov a možnosti jej aplikácie v archeológii


Author: ZUBKO Peter

Title: Erby katolíckych diecéz na Slovensku


Author: KOVAČIK Michal

Title: K problematike posledných Pálffyovcov1 na hrade Červený Kameň a ich vzťah k obyvateľom okolitých obcí


Author: ŠTEINER Pavol

Title: Deväť zlatých hviezd. Hrdinovia alebo náhodný výber propagandy? Tanková čata podporučíka Deputatova v obrane hronského predmostia


Materiály / Materials / Materialien


Author: JAKUBEJ Ján

Title: Tlače 16. storočia v Archíve gemerského seniorátu e. c. a. v. v Revúcej


Author: GLEJTEK Miroslav

Title: Testamenty a testamentárne právo spišských kanonikov v 18. storočí


Author: MIKULÁŠOVÁ Alena

Title: Študijná cesta Johannesa Urzidila po Slovensku v lete 1920


Rozhľady / Horizons / Horizonte


Author: AUSZ Mariusz

Title: Kolegium Krakowskie Pijarów 1872 – 1914


Author: RUSŇÁK Ľudovít

Title: Osobnosti slovenskej archeológie a muzeológie od polovice 19. po polovicu 20. storočia


Recenzie a anotácie / Review and Annotations / Kritik und glossen


ŠMAHEL, František. Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku. (Miroslav Glejtek)

DUDEKOVÁ, Gabriela et al. Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. (Adriana Kičková)

KOLLÁNYI, Ferencz. Az esztergomi érsekség pizetum joga. (Dávid Jablonský)

SKAČAN, Juraj. Kresťanská mystika vo filozofii európskeho stredoveku. (Michal Veselei)


Kronika / Chronicle / Chronik