2013, roč. 17, č. 2

2013c2

Studia Historica Nitriensia, 2013, roč. 17, č. 2:

Obsah/Contents/Inhalt


Štúdie a články/Articles/Studien


Authors: Mitáš Vladimír – Furmánek Václav

Title: Zvieracie kosti v žiarových hroboch západnej enklávy juhovýchodných popolnicových polí so zreteľom na lokalitu Radzovce – Monosa


Author: Bartl Július

Title: Mestá a mestečká Nitrianskej župy v stredoveku


Author: Janura Tomáš

Title: História Čachtického hradu od jeho počiatkov po obdobie rozpadu na zrúcaninu


Author: Nemeš Jaroslav

Title: Uhorsko v 16. storočí: prísahy vernosti a poslušnosti cirkevných osôb


Author: Šmíd Marek

Title: Apoštolská nunciatura v Praze v meziválečném období


Author: Vrbata Aleš

Title: Between Latinité and Aliança Peninsular: Mediterranean thought in search of Renewal (Mezi Latinité a Aliança Peninsular)


Materiály/Materials/Materialien


Author: Palárik Miroslav

Title: První část návrhu museologie pro venkovská musea a návrh směrnic pro národopis v musejních sbírkách


Author: Eliašová Silvia

Title: Návrh stanov Zväzu slovenských muzeálnych, galerijných pracovníkov a pracovníkov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku


Author: Prelovská Daniela

Title: Sonda do propagácie slovenských múzeí v prvej polovici 70. rokov 20. storočia


Rozhľady/Horizons/Horizonte


Author: Jakubej Ján

Title: Andreas Osiander starší – jeden z teoretikov reformácie


Author: Gogová Stanislava

Title: Archeológia v systéme muzeologických disciplín


Author: Šteiner Pavol

Title: Rumunský 2. tankový pluk v prvej fáze Bratislavsko-brnianskej operácie


Diskusia/Discussion/Diskussion


Author: Hečková Janka

Title: Problematika výučby pravekých dejín


Author: Kičková Adriana

Title: Ženy v učebniciach dejepisu


Author: Otčenášová Slávka

Title: Možnosti rozvíjania kritického zmýšľania študentov prostredníctvom vyučovania dejepisu


Author: Palárik Miroslav

Title: Aplikácia regionálnych dejín do školskej praxe prostredníctvom realizácie projektu Mesto pod mestom


Author: Hudák Peter

Title: Aplikácia poznatkov o lokálnej podobe holokaustu vo výchovno-vzdelávacom procese


Author: Župčán Ladislav

Title: Perspektívy začlenenia historickej architektúry do vyučovacieho procesu


Author: Župčánová Martina

Title: Nové možnosti prezentácie regionálnych dejín v priestoroch múzeí


Recenzie a anotácie/Review and Annotations/Kritik und glossen


KAČÍREK, Ľuboš – RAGAČ, Radoslav – TIŠLIAR, Pavol. Múzeum a historické vedy. (Miroslav Glejtek)

ČAJKA, František. Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii. (Martina Chromá)

KOVAŘÍK, Jiří. Ludvík XIV. Život, doba a války krále Slunce. (Ľudovít Marci)

LE GOFF, Jacques. Svatý Ludvík. (Ľudovít Marci)

SLOBODNÍK, Martin. Politické, náboženské a ekonomické aspekty čínsko-tibetských vzťahov v 14. – 15. storočí. (Beáta Pintérová)

MICHLOVÁ, Marie. Protentokrát aneb česká každodennost 1939-1945. (Nina Sozanská)

ŠIDLÍKOVÁ, Zuzana. Móda na Slovensku v medzivojnovom období (1918-1939). (Nina Sozanská)


Kronika/Chronicle/Chronik