2021, roč. 25, č. 2

Obsah/Contents/Inhalt

Štúdie/Articles/Studien

Author: DRUGA, Marek
Title: Ob remedium animae nostrae. Motívy spásy v najstarších donačných listinách pre uhorské benediktínske kláštory 

Author: ZUPKA, Dušan
Title: Life, Death, Commemoration and Memory of Hedwig Jagiellon, the Duchess of Bavaria-Landshut, Born Queen of Poland (1457 – 1502)

Author: LETZOVÁ, Mária
Title: Žofia Bosniaková a jej sociálne dielo

Authors: CHRASTINA, Peter – JURÍKOVÁ, Erika – TROJAN, Jakub
Title: Blesková povodeň v Sobotišti v roku 1672 vo Vedomostiach M. Bela a ďalších písomných prameňoch 

Authors: ŠAVELOVÁ, Monika – RUSNÁKOVÁ, Natália
Title: Osobnosť Isabelly d´Este Gonzaga nahliadaná cez prizmu dobového kontextu a listovej korešpondencie

Authors: LENDEROVÁ, Milena
Title: Obraz žen francouzské revoluce v jazykově české odborné a populární literaturě

Authors: TATEROVÁ, Eva
Title: The Prisoners of Prague: Mordechai Oren and Shimon Orenstein’s Imprisonments as a Breaking Moment in Diplomatic Relations between Czechoslovakia and Israel in the 1950s

Authors: MOROVICSOVÁ, Eva
Title: Z Košíc do Ameriky – osudy a profesionálna dráha slovenskej lekárky Márie Dziakovej-Bӧhmovej

Materiály/Materials/Materialien

Authors: BAHENSKÁ, Marie
Title: První žena v Karolinu

Author: MUSILOVÁ, Dana
Title: Jmenování prvních profesorek v Československu

Author: ŠTEINER, Pavol
Title: Boje druhej svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku v spomienkach priamych účastníkov, príslušníkov Červenej armády. Memoárová literatúra ako vojenskohistorický prameň. 2. časť

Author: GABČO, Martin
Title: Štátny pedagogický ústav a príprava učebníc v rokoch 1947 – 1952

Rozhľady/Horizons/Horizonte

Author: TOKAREVA, Elena
Title: Historical Memory and National Identity in the Post-truth Era in Russian Federation

Author: SAWICKA Zofia
Title: From the Fight for Independence of Arab World to the Lack of Freedom – A Short History of Arab Media on the Example of Egypt 

Prax/Practice/Praxis

Authors: SATARNEZHAD, Saeid – HAJIZADEH BASTANI, Karim – AFKHAMI, Behrooz – SHAHBAZI SHIRAN, Habib
Title: To study the tombstones of the Islamic period of Aqalar Museum of Maragheh (northwest of Iran)

Recenzie/Review/Kritik

EVANS, Richard John. Na obranu historie (Ján Jakubej), pp. 577-581

Publikačná etika časopisu Studia Historica Nitriensia / Publication Ethics of the Studia Historica Nitriensia Journal / Veröffentlichung Ethik des Zeitschrifts Studia Historica Nitriensia – pp. 583-587

Pokyny pre autorov/Instructions for the authors/Hinweise für Autoren – pp. 588-591