2018, roč. 22, č. 1

Obsah/Contents/Inhalt (Studia historica Nitriensia, 2018, roč. 22, č. 1)


Štúdie a články/Articles/Studien

Author: BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi

Title: Faces from the Past. Some Thoughts about Anthropomorphic and Zoomorphic Figurines and Images in the Neolithic Period


Author: GÁLIK, Zdenko

Title: Abrahám Rufus – spoločenské postavenie, vojenské zásluhy a majetková doména (1278/1291 – 1326). Etnický a sociálny pôvod Abraháma Rufusa


Author: GLEJTEK, Miroslav

Title: Ochrana proti falšovaniu listín vydávaných hodnovernými miestami v stredovekom uhorskom zákonodarstve


Author: KILIÁN, Jan

Title: Military violence in towns during the Thirty Years’ War – The Czech and central European context


Authors: ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol – ĎURČEK, Pavol

Title: Socialistický model populačnej politiky a reprodukčné správanie na Slovensku


Author: RODAN, Kamil

Title: Žít se ctí aneb účast Věry Běhalové na církevním procesu Bárta a spol. na počátku 50. let 20. století


Materiály/Materials/Materialien

Author: OSYKOVÁ, Linda

Title: Budovanie zdravotníckych a zdraviu prospešných zariadení v Trnave v medzivojnovom období


Rozhľady/Horizons/Horizonte

Author: KOPČÁKOVÁ, Slávka

Title: Miesto mravnej výchovy v diele Tobiasa Gottfrieda Schröera


Author: VRBATA, Aleš

Title: Diagnosing Brazil: Paulo Prado in search of brazilian identity


Author: ŠMÍD, Marek

Title: Otázka finančního odškodnění nitranského biskupa Vilmose Batthyányho po jeho odchodu z ČSR v roce 1919


Prax/Practice/Praxis

Author: NEBUSOVÁ, Lenka

Title: Reštaurovanie historickej knižnej tlače z konca 16. storočia ,,Blebel, Thomas: De spaera et primis astronomiae rudimentibus libellus


Recenzie/Review/Kritik

SEDLÁČEK, Tibor: Doklady náboženstva Churritov v starovekom Urkeši. (Michal Habaj) pp. 259-260


Kronika/Chronicle/Chronik – pp. 261-264


Publikačná etika časopisu Studia Historica Nitriensia / Publication Ethics of the Studia Historica Nitriensia Journal / Veröffentlichung Ethik des Zeitschrifts Studia Historica Nitriensia – pp. 265-269


Pokyny pre autorov/Instructions for the authors/Hinweise für Autoren – pp. 270-274