Pokyny pre autorov

Pokyny pre autorov príspevkov do časopisu Studia Historica Nitriensia:

Studia Historica Nitriensia je vedecký, recenzovaný časopis, ktorý vychádza 2x ročne. Uverejňuje pôvodné príspevky, výsledky bádateľskej činnosti autorov z histórie, archeológie, muzeológie/múzejníctva a príbuzných odborov zaoberajúcich sa historickými aspektmi konkrétnych javov a udalostí. Uzávierka je vždy 31. decembra a 30. júna. Texty sú anonymne posudzované dvomi nezávislými posudzovateľmi. Autori budú o výsledku recenzného konania a rozhodnutí vedeckej redakčnej rady upovedomení najneskôr do 6 mesiacov od odovzdania príspevku. Autori zároveň súhlasia s uverejnením príspevku v databázach: CEEOL – Central and Eastern European Online Library; CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities; EBSCOhost; H-Soz-u-Kult – Humanities – Sozial und Kulturgeschichte; SCOPUS. Kompletný obsah je voľne dostupný bez poplatkov pre autorov aj čitateľov alebo jeho/jej inštitúciu. Za publikovanie sa neplatí žiadny poplatok.

Príspevky je možné zasielať elektronicky prípadne poslať poštou na CD:
elektronicky na adresu: shnnitra@ukf.sk
poštou: redakcia Studia Historica Nitriensia, Katedra histórie FF UKF, Hodžova 1, 949 01 Nitra

Každý príspevok musí obsahovať:
názov v slovenskom a anglickom jazyku
meno autora
pracovisko a stručné informácie o autorovi
abstrakt v cudzom jazyku (angličtina) – min. 5-7 riadkov
5-6 kľúčových slov v slovenskom a anglickom jazyku
osobné identifikátori v databázach: ORCID ID, WOS Researcher ID, SCOPUS Author ID
vlastný text
v prípade príspevkov v anglickom alebo nemeckom jazyku musí byť názov príspevku a abstrakt v slovenskom jazyku
redakcia prijíma príspevky do sekcie štúdie v rozsahu maximálne 40 normostrán. Redakčná rada si vyhradzuje právo na zaradenie príspevku aj do inej sekcie časopisu (rozhľady, materiály, diskusia). Rozsah recenzie by mal byť 3 – 10 normostrán. Príspevky s menším rozsahom budú zaradené medzi anotácie.
Obrázky (rozlíšenie min. 300×300 dpi, farebné/čiernobiele), tabuľky a grafy sa odovzdávajú v samostatnom súbore, ich vloženie do textu zabezpečí grafik. Obrázky, tabuľky a grafy musia byť očíslované, popísané a ku každému uvedený zdroj. V texte príspevku musí byť uvedená odvolávka na konkrétne obrázky, tabuľky alebo grafy.

Každý príspevok (bez ohľadu na vedný odbor) musí mať poznámkový aparát pod čiarou a spĺňať nasledujúce požiadavky:
písmo: Times New Roman, 12
zarovnanie na obe strany
poznámkový aparát pod čiarou v nasledujúcej forme:

Odkaz na monografiu:
1 HEČKOVÁ, Janka. Rimania & Germáni na strednom Dunaji. Nitra, 2005, s. 56.
2 PEŠEK, Jan – BARNOVSKÝ, Michal. Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. Bratislava, 1997, 311 s.

Odkaz na zborník ako celok:
4WIEDERMANN, Egon (ed.). Studia Historica Nitriensia 15. Nitra, 2010, 424 s.

Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci:
6KIČKOVÁ, Adriana. Nadežda Konstantinovna Krupská (1869 – 1939). In RUMAN, Ladislav et al. Desivé dejiny. Nitra, 2002, s. 431-435.

Odkaz na štúdiu publikovanú v periodiku:
7PALÁRIK, Miroslav. Osudy pamiatok pochádzajúcich zo židovského majetku za druhej svetovej vojny. In Historický časopis, 2011, roč. 59, č. 3, s. 515-534.

Odkaz na už uvedenú prácu:
8HEČKOVÁ, Rimania & Germáni, s. 37.

Odkaz na elektronický zdroj:
10KUCIANOVÁ, Anna. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej bibliografii. In Bibliografický zborník 2000 – 2001 [Online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, s. 136-139. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/nbuu/Zborník_2000_2001.pdf>;

Ak nie je uvedené miesto vydania, rok vydania alebo vydavateľstvo, uvádzame: b. m., b. r., b. v.
Ak je viac miest vydania a len jeden vydavateľ, tak miesta vydania oddelíme bodkočiarkou a medzerou, napr. Bratislava; Martin, 1956.
Skratka pre stranu je s.
Údaje ako je ročník časopisu, čísla zborníkov sa uvádzajú arabskými číslicami.
ak sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné okrem strán uviesť aj číslo dokumentu.

Odkaz na archívny prameň:
presný názov archívu, názov fondu, ktorý ste študovali, prípadne aj roky, z ktorých agenda fondu pochádza, ďalej č. kartónu, z ktorého je dokument, signatúru dokumentu a slovná charakteristika dokumentu
Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej SNA v BA), fond (ďalej f.) Ministerstvo školstva a národnej osvety (ďalej MŠANO), 1939 – 1945, kartón (ďalej k.) 52, č. j. 785. Nariadenie Ministerstva školstva a národnej osvety pre správy ľudových škôl zo dňa 12. 4. 1941.

Odkaz na dobovú tlač:
Slovák, 5. 12. 1938, s. 3, názov článku.
Poznámka: ak ide o denník, uvádzame dátum výtlačku, ak ide o iné periodikum, uvádza sa rok, ročník, číslo, strana, prípadne názov článku. Ak má článok autora a ide nám o zdôraznenie tohto faktu, tak meno, názov a In.

Odkaz na antický prameň:
V poznámke uvádzajte meno autora v najčastejšie používanej forme (CAESAR, TACITUS, SUETONIUS), názov diela v latinčine (aj keď bol originál v inom jazyku, napr. v gréčtine), nasleduje číslo knihy, kapitoly a paragrafu, ak je vyznačený
TACITUS. Annales II, 46.