2016, roč. 20, č. 2

shn-2016

Studia Historica Nitriensia, 2016, roč. 20, č. 2:

Obsah/Contents/Inhalt


Editoriál/Editorial


Author: HEČKOVÁ, Janka

Title: Niekoľko slov k výročiu


Štúdie a články/Articles/Studien


Authors: FURMÁNEK, Václav – MITÁŠ, Vladimír

Title: Periodizačné a synchronizačné systémy pre štúdium doby popolnicových polí na Slovensku


Author: PRCHLÍK, Ivan

Title: Iulianus a římští mučedníci, aneb jak i historicky absurdní legenda vzdoruje definitivnímu usvědčení z ahistoricity: tři historicko-filologické sondy


Author: FONT, Márta

Title: Between East and West. Translation as a Means of Cross-Cultural Communication. Examples from Central and Eastern Europe in the Middle Ages and Early Modern Period


Author: IVANIČ, Peter

Title: Cestná sieť a mýtne stanice na Požitaví v období stredoveku


Author: POLÁKOVÁ, Miroslava

Title: Židé v Uherském Brodě a konečné řešení židovské otázky v období Protektorátu na moravsko-slovenském pomezí


Author: VRBATA, Aleš

Title: Psycho-history: Historical Re-membering as Archetypal Imagining


Author: KRIŠKOVÁ, Zdena

Title: Pamäťová inštitúcia múzea ako prostriedok formovania vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu


Materiály/Materials/Materialien


Author: TANDLICH, Tomáš

Title: Privilégiá pre oppidum Hronský Beňadik z rokov 1680 a 1714


Author: POBOCHA, Patrycja

Title: The Cemetery of Tarnobrzeg Lusatian Culture in Korytnica 5/3, in the Southeast of Poland


Rozhľady/Horizons/Horizonte


Author: TOBOLKA, Marek

Title: Paulus Hector Mair (cca 1517-1579)


Author: CHMELO, Ladislav

Title: Prehľad vývoja názorov na možnosti identifikácie sociálnej diferenciácie a stratifikácie v archeológii so zameraním na obdobie mladšieho praveku


Author: PRELOVSKÁ, Daniela

Title: Niekoľko poznámok ku kultúrno-výchovnej činnosti slovenských múzeí v prvej polovici 70-tych rokov 20. storočia


Diskusia/Discussion/Diskussion


Author: PAVLIKÁNOVÁ, Martina

Title: Neformálne formálne o vzdelávaní v múzeu a galérii


Recenzie/Review/Kritik


RUMAN, Ladislav. Vznik, budovanie a charakter Červenej armády /1917 – 1945/ (fakty, udalosti, predstavitelia a dokumenty). (Denis Svetlák), pp. 561–563


Kronika/Chronicle/Chronik – pp. 564–574