Pavol Tišliar – Branislav Šprocha

Title: Povojnový súpis zásobovaných osôb na Slovensku v roku 1946

(Post-war Register of Food Supplied Persons in Slovakia in 1946) pdf

Abstract: The post-war situation in Slovakia required not only the solution of acute problems, but gradually issues related to the organization of the economy, its focus and management also came to the fore. In addition, food supply and solutions to a number of problems associated with the allotment system remained crucial. However, huge population movements and the associated overall changes in numbers and population structures posed an insurmountable problem for their planning. The impossibility of using the results of older population censuses, as well as the unreality of the earlier implementation of the first post-war population census, eventually led to a compromise solution in the form of a register of the civilian population in 1946. The aim of the article was to present the register in terms of its focus, methodology, preparation, course, as well as the content itself, and last but not least, we will also try to analyze some basic results.

Authors: TIŠLIAR, Pavol – ŠPROCHA, Branislav

DOI: 10.17846/SHN.2022.26.1.52-73

Publication order reference:

Pavol Tišliar – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovak Republic & Masarykova univerzita, Ústav archeologie a muzeologie, Arna Nováka 1, 60200 Brno, Czech Republic, mail: pavol.tisliar@ucm.sk

Branislav Šprocha – Slovenská akadémia vied, Centrum spoločenských a psychologických vied, Šancová 56, 811 05 Bratislava, Slovak Republic & Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, Slovak Republic, mail: branislav.sprocha@gmail.com

Source: Studia Historica Nitriensia, year: 2022, vol.: 26, number: 1, pages: 52-73

Keywords: Register of Food Supplied Persons; Special Population Register 1946; Methodology; Basic Results; Slovakia;

Language: Slovak

Funding: Vedecká grantová agentúra MŠVVaM SR a SAV: č. 1/0097/20 Malé dejiny veľkých akcií: sčítania ľudu a súpisoví akcie na Slovensku v rokoch 1919-1950