2023, roč. 27, č. 2

Obsah/Contents/Inhalt


Štúdie a články/Articles/Studien


Author: MAGDOŠKO, Drahoslav
Title: Trhové krámy na námestí Košíc v neskorom stredoveku a ranom novoveku


Author: ŠVECOVÁ, Adriana
Title: „Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje“ (Mt 19,6) – separácia od stola a lôžka na príklade sporu manželov Huberovcov z počiatku 19. storočia


Author: FILO, Jozef
Title: Proces udeľovania farského benefícia vo vidieckych farnostiach vrcholne stredovekého Uhorského kráľovstva ako príklad komunikácie medzi cirkevnou a svetskou mocou


Author: STRÁNÍKOVÁ, Jana
Title: Žena v mužské domácnosti: Farní hospodyně v 19. století


Author: HLADKÁ, Viktória
Title: Slovenské ústredie starostlivosti o mládež v Bratislave a jeho formy propagácie sociálno-zdravotnej starostlivosti o deti na Slovensku v období slovenského štátu


Authors: MOROVICSOVÁ, Eva – FALISOVÁ, Anna – MOROVICS, Miroslav Tibor
Title: Inštitucionálne formy vzdelávania pôrodných asistentiek na Slovensku ako cesta k profesionalizácii povolania (od medzivojnového obdobia po 60. roky 20. storočia)


Materiály/Materials/Materialien


Authors: VANGĽOVÁ, Terézia – NEZVALOVÁ, Lucia
Title: Ojedinelý nález kanvice so strmeňovým uchom a zoomorfnými výlevkami z Trnavy


Author: KACZMAREK, Krzysztof
Title: Medieval Testimonies of Clergy Ordained in the Archdiocese of Gniezno (Poland)


Authors: MISKOV, Ivan – ZHULKANYCH, Nelya
Title: Seals and Coat of Arms of Uzhhorod (1561-1990)


Author: LAZORÍK, Eduard
Title: Knižná väzba vybraných stredovekých rukopisov z Bratislavy, Kremnice, Košíc a Spiša


Authors: VARGOVÁ, Zuzana – GALLIK, Ján
Title: Obraz Talianska ako centra katolíckej cirkvi v cestopisných záznamoch Š. Nemecskaya


Author: RUSNÁKOVÁ, Natália
Title: Československo-taliansky rozpor v jadranskej otázke pohľadom talianskej diplomatickej korešpondencie


Rozhľady/Horizons/Horizonte


Author: SZABÓ, Miloslav
Title: Mlčal pápež Pius XII. o holokauste? Posun v historickom výskume po otvorení vatikánskych archívov


Prax/Practice/Praxis


Author: PAVLOVIČ, Bernard
Title: Etika a problematika etického kódexu archeológie na Slovensku a v okolitých štátoch – (Česko, Maďarsko a Poľsko)


Diskusia/Discussion/Diskussion


Author: KÓNYA, Jozef
Title: Aktuálne problémy slovenského reenactingu


Recenzie/Review/Kritik
KÁZMEROVÁ, Ľubica. Príbeh učiteľa. Jozef Sivák v školských službách 1918 -1944. (Adriana Kičková), pp. 645-646
JORDÁNKOVÁ, Hana – SULITKOVÁ, Ludmila. Předbělohorské Brno. Hospodářský potenciál města a sociální situace jeho obyvatel. (Martina Bolom-Kotari), pp. 647-648


Zoznam posudzovateľov v roku 2023/ List of reviewers in 2023/Liste der Gutachter im Jahr 2023, pp. 649

Publikačná etika časopisu Studia Historica Nitriensia / Publication Ethics of the Studia Historica Nitriensia Journal / Veröffentlichung Ethik des Zeitschrifts Studia Historica Nitriensia, pp. 650-654

Pokyny pre autorov/Instructions for the authors/Hinweise für Autoren, pp. 655-659